Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TECHMAT s.r.o., IČ: 36338451, DIČ 2021881158, se sídlem A. Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u okresního soudu v Trenčíně (Oddíl: Sro), vložka číslo: 14970/R jako prodávající (dále jen „TECHMAT s.r.o.“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Předmětem koupě je prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.techmat-cz.eu.

1.2 Smluvní strany se dohodli, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, které provozuje prodávající, na základě které prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamací zboží.

1.3 Orgán dozoru je Česká obchodní inspekce (ČOI), Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno.

 

2. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy ve formě elektronické objednávky, zasláním mailové zprávy nebo telefonicky.

2.2 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o akceptování objednávky po předcházejícím přijetí objednávky kupujícího a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky vykonávané oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodaný a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím, případně jiné údaje.

 


3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

3.1 Prodávající je povinný:

a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo dohodnout přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,

b) zabezpečit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

c) odevzdat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (dodací list, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

 


4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1 Kupující je povinný:

a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

d) potvrdit v dodacím listě převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jim pověřené osoby,

e) v případě odstoupení od kupní smlouvy a nepřevzetí objednaného zboží je povinný uhradit smluvní pokutu ve výšce logistických nákladů prodávajícího.

4.2 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

 

5. KUPNÍ CENA

5.1 Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícího platného v čase uzavření kupné smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

5.3 V případě, jak kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsaná na účet prodávajícího.

5.4 Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží v lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

5.5 V případě, jak kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající je v tom případě povinný vrátit kupujícímu kupní cenu v plné výši do 30 dní od vrácení zboží.

5.6 V případě, jak kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvné strany se dohodli, že zaplacená záloha na kupnou cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinný kupující zaplatit prodávajícímu, jak v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

5.7 V případě, jak kupující nezaplatí predávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodli, že prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinný kupující zaplatit prodávajícímu, jak v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

 

6. DODACÍ LHŮTA

6.1. Pokud není u výrobku uvedeno jinak, dodací lhůta je do 14 pracovních dnů od objednání zboží.

 

7. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ZA ŠKODY NA ZBOŽÍ

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v čase, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v čase, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1 Podla zák.č.102/2014 S.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů §7, máte právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně na adrese: TECHMAT s.r.o., A. Sládkoviče 2424/191, 018 61 Beluša, nebo e-mailem: objednavky@techmat-sk.eu . Vzor odstoupení od smlouvy naleznete níže. Zboží, které se vrací nesmí jevit známky používání, musí být kompletní s příslušenstvím včetně záručního listu, návodu atp. Musí být nepoškozený a kupující jej zasílá spolu s dokladem o koupi. Zboží, které kupující vrací je vhodné posílat doporučeně a pojištěné, avšak nikoli na dobírku.

8.2 Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí všechny platby, které kupující uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při platbě, pokud ten výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby. Z vrácené částky bude odečten případný poplatek vyplývající z použitého způsobu úhrady. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

8.3 Při odstoupení od smlouvy kupující vrací zboží výhradně na své náklady!

8.4 Spotřebitel není opravněn odstoupit od smlouvy předmětem které je:

prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele
prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil
prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. zboží pro péči o chrup, příslušenství pro holicí strojky, atp.
 

8.5 VZOROVÝ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy.)

 

Komu: TECHMAT s.r.o, A.Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša, tel.: +420 725 040 594, mail: objednavky@techmat-sk.eu

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy. ...............................................................

Datum objednání/objednávka č. ....................................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele ........................................................................................................

Adresa spotřebitele ..........................................................................................................................

Telef. číslo spotřebitele ....................................................................................................................

Výrobky, které spotřebitel vrací (přesný název a kód zboží) ........................................................

..........................................................................................................................................................

Peníze si přeji vrátit na bankovní účet ........................................................................................

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář podáván v listinné formě) ...........................................

Datum ......................

 

9. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3 Kupující vyhlašuje, že souhlasí, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedené výšše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

9.4 Kupující při odeslání objednávky vyjadřuje osobní i svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího. Kupující může kdykoliv písemnou formou odvolat tento souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího bez toho, aby byl jakýmkoliv způsobem ovlivněna nebo zmařena možnost uskutečnit uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím podle těchto všeobecných obchodních podmínek. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

 

10. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

10.1 Vážený spotřebitel. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva nebo nejste spokojeni se způsobem, kterým své vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: objednavky@techmat-sk.eu.

10.2 Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou e-mailovou adresu, případně nebudete spokojeni s naším řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č.j. 102/2014 a zákona č . 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporu.

10.3 Návrh můžete podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Sb. K podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webu příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

10.4 Seznam subjektů alternativního řešení sporů je zde:https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu---245423/

Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

10.5 Pro podávání návrhů a informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) klikněte na: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

10.6 Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např.:
pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 540 CZK
pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí a podobně.

10.7 Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

10.8 Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

 

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněná umístněním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2 V případě, jak je kupní smlouva uzavřená v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.3 V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu podle těchto všeobecných obchodních podmínek.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňováná ve formě e-mailových zpráv.

11.5 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušné ustanovení Občanského zákoníku a osobních předpisů

11.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.7 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.