Reklamační pořádek

 • Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Podmínky reklamace

 • reklamací se rozumí uplatnění zodpovědnosti za vady výrobku (dále jen "zboží"). Při uplatnění reklamace je kupující povinný doručit reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího nebo na nejbližší provozovnu. Reklamovat lze jen zboží zakoupené u prodávajícího a úplně zaplacené,
 • kupující je povinný uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, ihned po zjištění vady zboží. Kupující není oprávněn dále používat zboží, na kterém zjistil vadu. Případné další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, plné znehodnocení a může být důvodem pro odmítnutí reklamace, 
 • pro přijetí zboží k reklamaci a započetí reklamačního konání je kupující povinen předložit prodávajícímu:
 • originál dokladu o zakoupení zboží, který je zároveň záručním listem,
 • reklamované zboží musí být kompletní, řádně vyčištěné, aby posouzení reklamace nebránili všeobecné zásady hygieny. To znamená, např. reklamovaná obuv musí být zbavena všech nečistot a vložena do pevného obalu, v nejlepším případě do původního obalu (avšak původní obal není podmínkou). Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamaci, pokud zboží nebude splňovat výše popsané zásady,
 • bez dokladu o zakoupení zboží, je možné odstranit vady zboží pouze na náklady kupujícího.

Záruční doba

Záruční doba zboží je 24 měsíců a začíná plynout v den odevzdání zboží kupujícímu, při použitých věcech 12 měsíců ode dne odevzdání zboží kupujícímu. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zaniká. Při použitých věcech prodávající nezodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší kupní cena zboží. Prodávající nezodpovídá rovněž za vadu zboží, na kterou kupujícího upozornil a vzhledem, na kterou byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

Záruka se vztahuje na:

 • výrobní vady zboží, vady materiálu, z kterého je zboží vyrobeno a které se vyskytnou v průběhu záruční doby a to při dodržení účelnosti zboží, doporučeného způsobu užívání, ošetřování a údržby zboží, s kterým prodávající obeznámil kupujícího a spolu s dokladem o koupi mu přiložil i návod na ošetřování zboží.

Záruka se nevztahuje na:

 • vzhledové a funkční změny zboží a jejich součástí, mající původ v běžném opotřebení, případně vyplývají z charakteristických vlastností daného zboží nebo materiálu, z kterého je zboží vyrobeno,
 • opotřebení v důsledku nedodržení účelu používání,
 • opotřebení v důsledku nedodržení návodu na ošetřování a údržbu zboží,
 • mechanické poškození (ostré předměty apod.),
 • poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu, parfémů, make-up, jiné dekorativní kosmetiky a jiných agresivních látek.

Způsob rozhodování o reklamaci

 • zaměstnanec, pověřený zpracováváním reklamací, je povinný zpracovat reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dní od přijetí reklamovaného zboží. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady, např. vypracování odborného posudku. Zpracování reklamace však nesmí trvat déle jak 30 dní. Prodávající je povinný, pokud reklamaci neuzná do třech pracovních dní, zboží zaslat na vlastní náklady na odborné posouzení,
 • prodávající je povinný předat kupujícímu potvrzení o reklamaci (reklamační lístek), tzn. o tom, že  zboží přijal k reklamaci, o způsobu zpracování dané reklamace, a to i tehdy, pokud reklamace nevyhověla v celém rozsahu.

Vyřízením reklamace je ukončení reklamačního konání:

 • odevzdáním nebo zasláním opraveného zboží,
 • výměnou zboží, pokud s tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na kupní cenu zboží nebo závažnosti vady,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny zboží,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace.

Výše uvedené způsoby schválení reklamace závisí od charakteru reklamované vady (vada odstranitelná, neodstranitelná) a příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Tyto stejné práva má kupující, pokud jde o opětovné vyskytnutí vad nebo větší počet vad, pro které nemůže kupující věc řádně užívat (větší počet vad -aspoň tři vady, opětovné vyskytnutí vad - výskyt stejné vady aspoň ve dvou předcházejících opravách v rámci reklamace).

Kupující je povinný si reklamované zboží převzít v domluvené lhůtě, nejdříve do jednoho měsíce od uplynutí času, kdy mu vybavení reklamace bylo oznámeno. Prodávající informuje kupujícího o vybavení reklamace e-mailem, který kupující uvedl v reklamačním formuláři.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy.)

 

Komu: TECHMAT s.r.o, A.Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša, tel.: +420 725 040 594, mail: objednavky@techmat-sk.eu

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy. ...............................................................

Datum objednání/objednávka č. ....................................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele ........................................................................................................

Adresa spotřebitele ..........................................................................................................................

Telef. číslo spotřebitele ....................................................................................................................

Výrobky, které spotřebitel vrací (přesný název a kód zboží) ........................................................

..........................................................................................................................................................

Peníze si přeji vrátit na bankovní účet ........................................................................................

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář podáván v listinné formě) ...........................................

Datum ......................